MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Bolaget

Historia
Sommaren 2006 bildades Svensk Medietext av ett antal översättare och textare som i många år arbetat på Sveriges Television. Public service-företaget skulle upphandla undertextningen i stället för att driva den själv, och vi ville tillvarata och bevara den unika kompetens och de höga kvalitetsanspråk som utvecklats och odlats på SVT under nästan 50 år.

Därmed fick vårt företag med sig SVT:s femtioåriga samlade textningserfarenhet, liksom målsättningen att ge tittarna bästa möjliga undertexter.

Företagsfilosofi
Vi ville vända utvecklingen på den kommersiella marknaden där prispress och låga arvoden har lett till en kvalitetsförsämring som är tydlig för alla som tittar på tv och dvd.

I stället för att vara billigast vill vi vara bäst. Vi konkurrerar genom hög kvalitet, språklig och ämnesmässig bredd och stort tekniskt kunnande - inte med prisdumpning. Det gör vi genom att dels rekrytera de bästa textarna och satsa på utbildning, dels betala marknadens överlägset bästa arvoden till våra medarbetare. Vi betraktar nämligen undertextning som ett kvalificerat yrke, och inte som en bisyssla.

Svensk Medietext drivs av engagerade och erfarna undertextare. Till skillnad från de stora konkurrenterna ägs vi alltså inte av utländska investmentbolag med krav på vinstmaximering, utan drivs med återhållsamma avkastningskrav och en slimmad administration. För oss står kvaliteten och språket i centrum.

Utveckling
Vi upptäckte snabbt att marknaden efterfrågade ett tekniskt kompetent kvalitetsbolag Vi blev snabbt ett av de ledande företagen för översättning av biofilm. Vi är det enda kommersiella företaget som kan direkttextning, nyhetsöversättning och live-översättning, och har på så sätt fyllt ut en spännande nisch på marknaden. Vi har efterhand även utvecklat egna bearbetningstjänster, där vi erbjuder fullständig versionering och grafikering till och från svenska. Vi har egen studio för speakerinläsning.

Kunder
Till våra främsta tv-kunder räknar vi Sveriges två största tv-företag Sveriges Television och TV4-Gruppen, kulturkanalen Axess TV samt det danska kabel-tv-bolaget Copydan. På biosidan finner vi Disney Sverige, SF Studios. Vi översätter både till och från svenska för en rad produktionsbolag.

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB