MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Svensktextning
Textning av svenskt tal, även kallad sammaspråkstextning

Svensk Medietext har en unik kompetens när det gäller att texta för en publik som behöver text till svenskt tal i film och tv-program.

Att svensktexta är en konst. Det handlar sällan om att bara skriva ner exakt vad som sägs, eftersom spontant tal ofta är ostrukturerat och rörigt. Den som hör sållar automatiskt bort upprepningar och felsägningar, men för den som måste läsa sig till vad som sägs blir den exakta återgivning av talet i bästa fall tröttsam att läsa. Inte sällan blir den obegriplig. Det gäller att förtydliga och redigera, men samtidigt förmedla innehållet och tonfallet så troget som möjligt. Att denna överföring från tal till skrift kräver stor språkkänsla och allmänbildning säger sig självt.

I Sverige fanns 2007 drygt en miljon människor med någon form av hörselnedsättning. Lägger man sedan till dem som inte har svenska som modersmål och därför kan vara hjälpt av textremsans skrift som stöd, eller de som av olika anledningar inte kan eller vill ha volymen på tv:n så hög, inser man att svensktextning är något som berör många.

Svensk Medietext svensktextar många av SVT:s program enligt normer som utarbetats i samråd med dövas och hörselskadades intresseorganisationer.

Speciellt för svensktextning är också att extra information ges genom färger och så kallade ljudskyltar. Med färgad textremsa kan exempelvis huvudpersonens röst urskiljas från andra – ibland är det ju viktigt att veta vem som talar. Den informationen får den hörande automatiskt, men inte den med nedsatt hörsel.

Vidare signalerar gul textremsa att rösten kommer från en extern ljudkälla, medan grönt indikerar sång.

Man kan även informera om ljud som är viktiga för handlingen. En skylt där det står ETT SKOTT kan förklara varför personerna i filmen plötsligt rycker till.

Ledstjärnan för svensktextningen är alltid densamma: Den som inte hör ska så långt det är möjligt få samma upplevelse av programmet som den hörande.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB